Regulamin platformy Planet-auction.com

Właścicielem platformy Planet-auction.com, dostępnej pod adresem internetowym http://planet-auction.com i podmiotem obsługującym tę platformę jest Jacek Glegoła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Planet Auction Jacek Glegoła”, Rybie, ul. Rybna 17, 05-090 Raszyn, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 534-226-61-81, z którym kontakt możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu 0048 601 380 203 oraz mailowo pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator - Jacek Glegoła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Planet Auction Jacek Glegoła”, Rybie, ul. Rybna 17, 05-090 Raszyn, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 534-226-61-81,
 2. Aukcja – aukcja dostępna w Platformie, która może doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym; przedmiotem Aukcji może być wyłącznie Pojazd,
 3. Licytant – Użytkownik, który bierze udział w Aukcji,
 4. Konto - zbiór zasobów utworzonych dla Użytkownika w ramach Platformy,
 5. Kupujący – Użytkownik, który wygrał Aukcję, tj. złożył ofertę kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji za najwyższą cenę,
 6. Pojazd – samochód, maszyna budowlana lub rolnicza, będąca przedmiotem Aukcji,
 7. Platforma – platforma dostępna pod adresem internetowym http://planet-auction.com,
 8. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa łącząca Administratora z Użytkownikiem i zawierana zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu,
 9. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która posiada Konto w Platformie,
 10. Sprzedawca – Użytkownik, który dodał Aukcję w Platformie; jeśli w imieniu Użytkownika Aukcje w Platformie dodaje Administrator, Sprzedawcą jest właściciel Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji;

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane z korzystaniem z Platformy.
 2. Administrator udostępnia Platformę, za pośrednictwem której możliwy jest handel Pojazdami. Rola Administratora ogranicza się do zapewnienia możliwości zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Pojazdu poprzez mechanizm Aukcji. Administrator nigdy nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Platformy.
 3. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  3. standardowy system operacyjny,
  4. standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3

Ogólna dostępność Platformy

 1. Platforma dostępna jest dla każdego, kto wywoła adres internetowy http://planet-auction.com.
 2. Każdy, kto wywoła adres internetowy http://planet-auction.com może nieodpłatnie przeglądać stronę główną Platformy oraz jej podstrony.
 3. Przeglądanie zawartości Platformy możliwe jest anonimowo.
 4. Korzystanie z pozostałych funkcji Platformy, a w szczególności dodanie Aukcji lub wzięcie udziału w Aukcji, wymaga założenia Konta w Platformie.

§ 4

Założenie Konta

 1. Założyć Konto w Platformie może wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może jednak skutecznie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Ten sam podmiot może posiadać wyłącznie jedno Konto w Platformie.
 3. W celu założenia Konta w Platformie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu w przycisk „Rejestracja” pod adresem internetowym http://planet-auction.com/rejestracja.
 4. W formularzu należy podać następujące dane:
  1. firma,
  2. login,
  3. hasło,
  4. adres e-mail,
  5. adres siedziby,
  6. numer telefonu,
  7. numer NIP lub VAT-UE.
 5. W formularzu zakazane jest wprowadzanie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Adres e-mail podany w formularzu musi być aktywny. Na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca link potwierdzający wolę założenia Konta, w który należy kliknąć celem potwierdzenia woli założenia Konta.
 7. Po kliknięciu w link, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Administrator dokona weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, Administrator aktywuje Konto, a Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony w oddzielnej wiadomości e-mail. Jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym okażą się nieprawdziwie, Administrator odmówi założenia Konta.
 8. Jeśli podmiot zakładający Konto posiada siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, Administrator może uzależnić aktywowanie Konta od wpłacenia na rzecz Administratora przez ten podmiot kaucji w wysokości 500 (słownie: pięćset) euro. Kaucja może zostać zwrócona podmiotowi zakładającemu Konto w każdym czasie na jego żądanie, ale w takiej sytuacji, Konto zostanie dezaktywowane.
 9. W celu weryfikacji prawdziwości danych, Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do podmiotu zakładającego Konto o przekazanie mu dokumentów potwierdzających prowadzenie przez ten podmiot działalności gospodarczej, w szczególności wydruku z CEiDG, KRS lub innego dokumentu, potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w państwie, w którym podmiot zakładający Konto posiada siedzibę.
 10. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 6 powyżej, stanowi ofertę zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta złożoną Administratorowi przez podmiot zakładający Konto.
 11. Z chwilą aktywowania Konta przez Administratora, zgodnie z ust. 7 powyżej, ofertę, o której mowa w ust. 10 powyżej uważa się za przyjętą przez Administratora i dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, a podmiot zakładający Konto staje się Użytkownikiem.
 12. Umowa o Prowadzenie Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.

§ 5

Funkcje dostępne dla Użytkownika

W ramach zawartej z Administratorem Umowy o Prowadzenie Konta, Użytkownik może:

 1. przeglądać zawartość Platformy,
 2. edytować swoje dane przypisane do Konta,
 3. dodawać Aukcje,
 4. brać udział w Aukcjach.

§ 6

Dodanie Aukcji

 1. W celu dodania Aukcji, należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w przycisk „Dodaj aukcję” pod adresem internetowym http://planet-auction/dodaj-aukcje.
 2. W pierwszej kolejności, w formularzu należy podać markę Pojazdu spośród dostępnych na rozwijalnej liście wyboru. W zależności od wybranej marki, formularz zostanie uzupełniony o dalsze pola do wypełnienia.
 3. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe, co oznacza, że ich nieuzupełnienie uniemożliwia dodanie Aukcji.
 4. Dane wprowadzane w formularzu powinny być rzetelne i kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Pojazdu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka. Opis Pojazdu powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Pojazdu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 5. Po uzupełnieniu formularza, możliwe jest dodanie zdjęć Pojazdu. Warunkiem koniecznym jest dodanie przynajmniej jednego zdjęcia Pojazdu. Brak minimum jednego zdjęcia, uniemożliwia dodanie Aukcji.
 6. W formularzu zakazane jest wprowadzanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Po uzupełnieniu formularza i dodaniu zdjęć, należy kliknąć w przycisk „Zapisz”.
 8. Poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”, Użytkownik przesyła treść Aukcji do Administratora.
 9. Użytkownik oświadcza, że:
  1. stan Pojazdu jest zgodny ze stanem przedstawionym na zdjęciach, o których mowa w ust. 5 powyżej,
  2. Pojazd jest wolny od wad prawnych i fizycznych,
  3. przysługuje mu do Pojazdu prawo własności,
  4. Pojazd nie jest przedmiotem umowy leasingowej.
 10. W ciągu 24 godzin od chwili otrzymania treści Aukcji, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem i przedstawi mu ofertę zawarcia Umowy o Dodanie Aukcji, wraz ze szczegółami prezentacji Aukcji w Platformie, a w szczególności z proponowanym czasem trwania Aukcji.
 11. Użytkownik otrzyma również od Administratora Umowę o Dodanie Aukcji w postaci pliku .doc. Jeśli Użytkownik zgadza się na warunki Umowy, dokonuje wydruku Umowy w dwóch egzemplarzach, oba egzemplarze podpisuje czytelnie imieniem i nazwiskiem, parafując jednocześnie poszczególne strony Umowy, a następnie oba egzemplarze Umowy przesyła pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.
 12. W ciągu 24 godzin od otrzymania przez Administratora prawidłowo podpisanych egzemplarzy Umowy o Dodanie Aukcji, Administrator uwidoczni Aukcję w Platformie. W ciągu następnych 24 godzin, Administrator odeśle do Użytkownika podpisany przez Administratora egzemplarz Umowy o Dodanie Aukcji.
 13. Jeśli okaże się, że egzemplarze Umowy o Dodanie Aukcji zostały przez Użytkownika nieprawidłowo podpisane lub Użytkownik wprowadził do Umowy zmiany nieustalone z Administratorem, Administrator odmówi uwidocznienia Aukcji w Platformie, informując o tym Użytkownika.
 14. Każda Aukcja dodana przez Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną powyżej, widoczna jest w Koncie Użytkownika z poziomu zakładki „Twoje aukcje”. Aukcji towarzyszy informacja, czy jest aktywna, czy nieaktywna. Aukcja staje się aktywna, gdy Administrator uwidoczni ją w Platformie zgodnie z ust. 12 powyżej.
 15. Jakiekolwiek zmiany w treści Aukcji po jej dodaniu, możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody Administratora.
 16. Od chwili uwidocznienia Aukcji w Platformie zgodnie z ust. 12 powyżej do chwili zakończenia Aukcji zgodnie z § 7 ust. 17 i 18 Regulaminu Sprzedawca jest związany treścią Aukcji.

§ 7

Udział w Aukcji

 1. Użytkownik może wziąć udział w każdej Aukcji uwidocznionej w Platformie, z wyłączeniem Aukcji dodanych przez samego siebie.
 2. Wszystkie dostępne Aukcje dostępne są z poziomu strony głównej Platformy.
 3. Klikając w nazwę, opis, zdjęcie Aukcji lub w przycisk „Licytuj”, Użytkownik przechodzi do podstrony Platformy zawierającej szczegóły danej Aukcji, w tym czas trwania Aukcji.
 4. Wszystkie ceny uwidocznione w treści Aukcji i w Platformie są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Jeśli transakcja między Sprzedawcą a Kupującym prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a płatnikiem podatku jest Sprzedawca, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT wg stawek aktualnie obowiązujących. Jeśli Kupujący nie jest w stanie samodzielnie ustalić, czy transakcja ze Sprzedawcą doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą lub Administratorem w celu poczynienia stosownych ustaleń.
 5. Po zapoznaniu się ze szczegółami Aukcji, Użytkownik może podjąć decyzję o wzięciu udziału w Aukcji.
 6. Wzięcie udziału w Aukcji odbywa się poprzez licytację.
 7. Licytacja oznacza składanie przez Użytkowników ofert kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji, za cenę zadeklarowaną przez Użytkownika.
 8. Użytkownik, który chce wziąć udział w Aukcji, podaje oferowaną przez siebie cenę kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji i klika w przycisk „Licytuj”.
 9. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Licytuj”, Użytkownik staje się Licytantem.
 10. Z chwilą złożenia oferty kupna, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: nazwa firmy, adres siedziby, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 11. Kliknięcie w przycisk „Licytuj” jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Użytkownika (Licytanta) oferty zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji, za cenę netto podaną przez Licytanta.
 12. Oferta złożona przez Użytkownika (Licytanta) zostaje zarejestrowana w systemie Administratora i uwidoczniona w Platformie.
 13. Oferta złożona przez Użytkownika (Licytanta) jest wiążącą, a jej odwołanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania oferty złożonej przez Użytkownika (Licytanta), jeśli Użytkownik (Licytant) łamie postanowienia Regulaminu, a w szczególności ust. 15 poniżej.
 14. Użytkownik (Licytant) może złożyć w ramach jednej Aukcji nieskończenie wiele ofert, z tym zastrzeżeniem, że każda kolejna oferta musi uwzględniać wyższą cenę netto za zakup Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji, niż oferta poprzednia.
 15. Użytkownik nie może podejmować czynności mających na celu nieuczciwe zawyżanie kwot oferowanych w licytacji, a w szczególności składać ofert w Aukcjach innych Użytkowników, z którymi Użytkownik składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu mającym na celu wpłynięcie na wynik licytacji.
 16. Wszelkie wątpliwości dotyczące ofert składanych przez Użytkowników (Licytantów) rozstrzygane są wiążąco przez Administratora.
 17. Każda Aukcja posiada z góry określony czas jej trwania oraz dokładnie określoną chwilę (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda) jej zakończenia. Informacje te uwidocznione są w treści Aukcji.
 18. Niezależnie od chwili zakończeni Aukcji, o której mowa w ust. 17 powyżej, czas trwania Aukcji ulega przedłużeniu w sytuacji, gdy w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) minut przed chwilą zakończenia Aukcji określoną zgodnie z ust. 17 powyżej, zostanie złożona oferta, o której mowa w ust. 11 powyżej. W takiej sytuacji, czas trwania Aukcji przedłuża się o 3 (słownie: trzy) minut od chwili złożenia oferty. Jeśli w przedłużonym czasie trwania Aukcji, zostanie złożona kolejna oferta, czas trwania Aukcji ponownie przedłuża się o 3 (słownie: trzy) minuty od chwili złożenia kolejnej oferty. Aukcja kończy, gdy w ciągu przedłużonego czasu jej trwania, nie zostanie złożona żadna kolejna oferta.
 19. Z chwilą zakończenia Aukcji, jeśli którakolwiek ze złożonych ofert przekracza cenę minimalną ustaloną przez Sprzedawcę, między Sprzedawcą a Licytantem, który złożył najwyższą ofertę (największa cena kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji), dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji, za cenę netto zaoferowaną przez Licytanta. Jeśli transakcja między Sprzedawcą a Kupującym prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a płatnikiem podatku jest Sprzedawca, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT wg stawek aktualnie obowiązujących.
 20. Jeśli żadna ze złożonych ofert (cena kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji) nie przekroczyła ceny minimalnej ustalonej przez Sprzedawcę, do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu dochodzi tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyrazi na to zgodę. Cena minimalna ustalona przez Sprzedawcę nie jest widoczna dla Użytkowników, ale z chwilą wzięcia udziału w Aukcji i złożenia oferty kupna Pojazdu, Użytkownik otrzymuje komunikat, czy jego oferta przekroczyła cenę minimalną, czy nie.
 21. Jeśli kilku Licytantów złożyło ofertę kupna Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji, za tę samą cenę netto, umowa sprzedaży zostaje zawarta między Sprzedawcą, a tym Licytantem, który złożył swoją ofertę jako pierwszy.
 22. Po zakończeniu Aukcji, Sprzedawca oraz Kupujący otrzymują stosowne powiadomienia w formie wiadomości e-mail. Jeśli w Aukcji nie wziął udziału ani jeden Użytkownik, powiadomienie wysyłane jest wyłącznie do Sprzedawcy.

§ 8

Wynagrodzenie Administratora

 1. Jeśli z chwilą zakończeniu Aukcji, dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu zgodnie z § 7 ust. 19 i 20 Regulaminu, Administratorowi należy się wynagrodzenie zarówno od Sprzedawcy, jak i Kupującego.
 2. Wynagrodzenie należne Administratorowi od Sprzedawcy wynosi 1500,00 (słownie: jeden tysiąc, pięćset) złotych netto.
 3. Wynagrodzenie należne Administratorowi od Kupującego wynosi 2500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych netto.
 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 Regulaminu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie mu faktury obejmującej wynagrodzenie Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. Jeżeli kupujący nie opłaci faktury proforma za zakupiony przedmiot w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia, zostanie obciążony karą umowną za nie wywiązanie się ze złożonej oferty w wysokości 3000 PLN, płatna w terminie 7 dni od otrzymania noty obciążeniowe na wskazany adres email.

§ 9

Umowa sprzedaży i jej realizacja

 1. Mocą zawartej zgodnie z § 7 ust. 19 lub 20 Regulaminu umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Pojazdu, będącego przedmiotem Aukcji i wydać Kupującemu ten Pojazd, a Kupujący zobowiązuje się samochód odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę zaoferowaną w czasie trwania Aukcji.
 2. Zapłata ceny przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy następuje za pośrednictwem Administratora. Kupujący dokonuje zapłaty ceny kupna Pojazdu powiększonej o wynagrodzenie Administratora przelewem bankowym na rachunek bankowy Administratora. Administrator przekazuje następnie cenę kupna Pojazdu zapłaconą przez Kupującego, pomniejszoną o wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca i Kupujący uzgodnią między sobą dogodny sposób wydania Kupującemu Pojazdu.
 4. Sprzedawca doręczy Kupującemu fakturę dokumentującą zakup Pojazdu w ustalony między Sprzedawcą a Kupującym sposób.

§ 10

Sprzedaż międzynarodowa

 1. Jeżeli Kupujący posiada siedzibę w innym państwie niż Sprzedawca i jest to państwo członkowskie Unii Europejskiej, sprzedaż Pojazdu dokonywana jest wg stawki VAT 0% (słownie: zero procent) pod warunkiem, że transport Pojazdu odbywa się za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy transportowej, a Kupujący przedstawi list transportowy CMR.
 2. Jeśli Kupujący posiada siedzibę w innym państwie niż Sprzedawca, ale nie jest to państwo członkowskie Unii Europejskiej, Kupujący, oprócz ceny kupna Pojazdu oraz wynagrodzenia Administratora, zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Sprzedawcy również kaucję w wysokości 23% (słownie: dwadzieścia trzy procent) ceny kupna Pojazdu. Kaucja zostanie Kupującemu zwrócona, gdy dostarczy on Administratorowi dokument potwierdzający zamknięcie odprawy celnej. Jeśli Kupujący nie dostarczy Administratorowi dokumentu potwierdzającego opuszczenie przez Pojazd terytorium Unii Europejskiej, kaucja nie podlega zwrotowi.
 3. Jeśli Kupujący posiada siedzibę w innym państwie niż Sprzedawca, Kupujący zobowiązuje się dopełnić wszelkich obowiązków związanych z podatkiem od towarów i usług lub innym podatkiem o analogicznym charakterze, jakie związane są z zawartą między Sprzedawcą a Kupującym umową sprzedaży Pojazdu.
 4. Jeśli Kupujący posiada siedzibę w innym państwie niż Sprzedawca, Kupujący zobowiązuje się dopilnować procedur celnych związanych z realizacją umowy sprzedaży Pojazdu i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne niewywiązanie się ze swoich obowiązków w tym zakresie.

§ 11

Rola Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom Platformę, za pośrednictwem której możliwy jest handel Pojazdami. Rola Administratora ogranicza się do zapewnienia możliwości zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Pojazdu poprzez mechanizm Aukcji. Administrator nigdy nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Platformy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Aukcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Pojazdów sprzedawanych w ramach Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.
 4. Jeśli kupiony Pojazd okaże się wadliwy, Kupującemu przysługują stosowne roszczenia wyłącznie w stosunku do Sprzedawcy.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem http://planet-auction.com/informacje/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies
 2. Zasady dotyczące korzystania przez Usługodawcę z plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem http://planet-auction.com/informacje/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

§ 13

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Platformy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Administratora lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora (patrz § 1 Regulaminu).
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 14

Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta

 1. Użytkownik może usunąć Konto z Platformy w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Usunięcie Konta z Platformy równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik nie może usunąć Konta w czasie trwania Aukcji, którą dodał oraz w czasie trwania Aukcji, w której bierze Udział.

§ 15

Pozostałe postanowienia

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem wynikłe w związku z korzystaniem z Platformy, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 5. O zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do jego Konta.